පීසා එකට හදන බිම්මල් තෙම්පරාදුව Mushroom Tempered by Apé Amma 12-08-19