වයස අවුරුදු 60ක් වු අපේ අම්මා සුවෙන් සීටිමට කරන ව්‍යායාම Apé Amma Morning Exercise 16-01-19