මාස ගණන් කරවිල තියාගෙන සම්බෝල හදාගන්නා හැටි(සීනි පාලනයට) Storing Bitter Gourd by Apé Amma 15-03-19