කට සැරට කන්න බේකරි ගැට කිඹුලා Spicy Kibula Bun by Apé Amma 10-08-19