පෝෂණීය උදෑසන ආහාරය ෆ්‍රිටාටා ඔම්ලට් Healthy Fritatta by Apé Amma 10-06-19