පොල් කිරි නැතුව උයන වම්බටු වෑංජනය (බත් මුලට බඳින්න) Eggplant Curry by Apé Amma 14-08-19